Danish Medical Bulletin    |    Contact Front page  

 
Is sarcoidosis a ricketsiosis?

Claus Bo Svendsen  


  Download file   (6177 KB)

Accepted by: Faculty of Health Sciences University of Copenhagen
Defended on: November 6, 2009
Official opponents: Associate Professor Niels Højlyng, MD, PhD , Associate Professor Ole Hilberg, MD, DMSci , Professor Johan Grünewald, MD, PhD
Tutors: Professor Karen Angeliki Krogfelt, PhD , Nils Milman, MD , Klaus Richter Larsen, MD, PhD

Published in the PhD Database: November 8, 2009


English abstract
The pathogenesis of sarcoidosis is still largely unknown. The generally accepted theory is that genetically predisposed individuals develop the sarcoid disease reaction as a response to one or more unknown antigen(s). Focus has been on mycobacterial antigens and a single study by Nilsson et al has also related the development of sarcoidosis to an infection with Rickettsia helvetica.

The aim of this thesis was to investigate whether a rickettsial infection is involved in the pathogenesis of sarcoidosis. Furthermore, we aimed to add a new method to the diagnostic armamentarium for rickettsiosis in Denmark.

We used different microbiological methods as serology, polymerase chain reaction, and fluorescent in situ hybridization (FISH) on samples from patients with sarcoidosis and control patients. The thesis compiles the results from four separate studies:

The first paper describes the development and validation of a novel FISH method for rickettsial diagnostics.

The second paper describes a serological survey in historical patient sera. The results of this study did not support the hypothesis of Rickettsia being involved in the pathogenesis of sarcoidosis. There was an equal frequency of antibodies among sarcoidosis patients and control patients.

The third paper describes a study using archival lymph node biopsies from Danish patients with sarcoidosis, control patients without sarcoidosis, and Danish patients with tuberculosis. The results of did not support the hypothesis of Rickettsia being involved in the pathogenesis of sarcoidosis.

The fourth paper describes a prospective study including patients with newly diagnosed sarcoidosis from Copenhagen University Hospital, Bispebjerg. Patients were evaluated with the same methods as in the previous studies for evidence of rickettsiosis. The results did not support the hypothesis of rickettsiae being involved in the pathogenesis of sarcoidosis.

In conclusion, we could not find evidence to support the primary hypothesis of the study, that a rickettsial infection should be involved in the pathogenesis of sarcoidosis.Danish abstract
Patogenesen ved sarkoidose er fortsat delvist uafklaret. Den almindelige opfattelse er, at sygdommen fremkaldes, når genetisk disponerede individer udsættes for et ydre agens af ukendt karakter. Dette ydre agens kunne være mykobakterier som der primært har været fokus på og et enkelt svensk studie af Nilsson et al har påvist en Rickettsia-art (Rickettsia helvetica) hos patienter med sarkoidose.

Formålet med denne afhandling var at undersøge om der er en sammenhæng mellem forekomsten af Rickettsia-infektioner og sarkoidose. Derudover at tilføje en ny metode til udvalget af diagnostiske metoder for rickettsiose.

Hypotesen blev testet gennem anvendelse af forskellige mikrobiologiske metoder (serologi, PCR og fluorescens in situ hybridisering (FISH) på prøver fra danske patienter med sarkoidose og kontrolpatienter. Afhandlingen sammenfatter resultater fra fire separate studier:

Det første studie beskriver udviklingen og valideringen af en ny FISH-metode til Rickettsiadiagnostik.

Det andet studie er et serologisk studie på prøver fra danske sarkoidosepatienter og fra raske kontrolpatienter. I dette studie fandtes ingen forskel på antistofniveauer mellem de to grupper, og resultaterne kunne således ikke understøtte hypotesen om, at rickettsiae skulle være involveret i patogenesen ved sarkoidose.

Det tredje studie er en undersøgelse af forekomsten af Rickettsia, mykobakterier og andre bakterier i arkivmateriale (lymfeknudebiopsier fra mediastinum) fra danske patienter med sarkoidose, kontrolpatienter og patienter med tuberkulose. Der fandtes ingen tegn på Rickettsia i prøverne.

Det fjerde studie er et prospektivt forsøg, hvor nydiagnosticerede sarkoidosepatienter fra Bispebjerg Hospital blev inkluderet. Der anvendtes de samme metoder som i de tidligere studier til undersøgelse for rickettsiae. Der var ingen tegn på Rickettsia hos hverken sarkoidosepatienter eller kontrolpatienter.

Konkluderende fandt vi i ingen af studierne tegn på, at en infektion med Rickettsia skulle være involveret i patogenesen ved sarkoidose.