Danish Medical Bulletin    |    Contact Front page  

 
Cancer rehabilitation in Denmark
¿ with particular focus on the present and future role of general practice.


Thorbjørn H. Mikkelsen  


  Download file   ( KB)

Accepted by: Faculty of Health Sciences University of Aarhus
Defended on: January 20, 2009
Official opponents: Claus Vinther Nielsen , Knut Holtedahl , Dorte Gilså Hansen
Tutors: Frede Olesen , Jens Søndergaard , Anders Bonde Jensen

Published in the PhD Database: March 1, 2009


English abstract
The PhD dissertation is based on a project carried out at the Research Unit for General Practice in Aarhus and the Department for General Practice at the University of Aarhus.

The dissertation focuses on cancer surviving patients¿ rehabilitation needs as perceived by the patients themselves, general practitioners (GPs) and hospital physicians.
This study applies the World Health Organization (WHO) definition of rehabilitation: ¿The termDanish abstract
Ph.d.-afhandlingen, der udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, fokuserer på tidligere cancerpatienters rehabiliteringsbehov, som de opleves af tidligere cancerpatienter, praktiserende læger og sygehuslæger. Studiet tager udgangspunkt i WHOs definition af rehabilitering: ¿Rehabilitering defineres som den proces, hvor en person med sygdomsforårsaget psykisk og fysisk svækkelse hjælpes til at nå sit maksimale fysiske, sansemæssige, kognitive, psykiske og sociale niveau.¿
Formålet var at undersøge tidligere cancerpatienters rehabiliteringsbehov efter udskrivelse fra sygehus.

Der gennemførtes fokusgruppeinterview med grupper af praktiserende læger, hospitalslæger og tidligere cancerpatienter og patienter og læger besvarede efterfølgende et omfattende spørgeskema.

Patienterne havde fysiske, psykiske og sociale problemer efter behandlingen på sygehuset. Mens de fysiske problemer ofte blev behandlet på sygehuset, blev de psykosociale problemer ofte ikke håndteret tilstrækkeligt. Ikke mindst følte patienterne sig ofte i et vakuum efter udskrivning fra sygehuset, og de havde ikke en klar fornemmelse af, hvor de kunne søge hjælp efterfølgende. Praktiserende læger og hospitalslæger var enige om, at der er behov for en forbedret overdragelse af patienterne fra sygehuset til den praktiserende læge.
Mens de fysiske rehabiliteringsbehov ofte blev drøftet med den praktiserende læge, og den praktiserende læge jævnligt var involveret i attesteringsarbejde vedrørende patienten, blev psykosociale problemer kun sjældent drøftet med lægen. Dette tyder på, at den biomedicinske diskurs og patientens erfaringer med denne afholder patienten fra at introducere psykosociale aspekter.

For at forebygge disse problemer bør patientens psykosociale rehabiliteringsbehov drøftes ved udskrivning fra sygehuset og den praktiserende læge orienteres om disse. Patienten bør aktivt henvises eller opfordres til at opsøge egen læge efter udskrivning og opfordres til at drøfte såvel biologiske som psykosociale problemstillinger.